quad_k.gif Language: DE 
Logo BKS Bank
 
 
L O G I N
Klientské číslo
PIN
 
POZOR! Dovoľujeme si Vás informovať, že z technických príčin bude denne od 02:00 hod. do 03:00 hod. BKS Online Banking nedostupný.
 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že počnúc septembrom 2019 pre Vás pripravujeme novú službu elektronického

bankovníctva BKS Online Banking. O spôsobe poskytnutia služby a prihlásenia Vás budeme včas informovať.

V prípade potreby bližších informácií sa môžete obrátiť aj na svojho poradcu.

BKS Bank

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.09.2019 nadobúdajú účinnosť nové Obchodné podmienky pre službu

elektronického bankovníctva BKS Online Banking poskytovanú fyzickým osobám a taktiež Obchodné podmienky

pre službu elektronického bankovníctva BKS Online Banking. Nové obchodné podmienky sú Vám k dispozícii

na pobočkách BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk.

BKS Bank

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.08.2019 nadobúda účinnosť nový Sadzobník poplatkov pre privátnych 

klientov.

Nový sadzobník je Vám k dispozícii na pobočkách BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk.

BKS Bank

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.1.2019 je nový názov inštitúcie zabezpečujúcej ochranu

Vašich vkladov - Einlagensicherung AUSTRIA GmBH.

BKS Bank

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade so Zákonom o platobných službách č. 492/2009 a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Delegovaným nariadením komisie (EÚ) 2018/32 a

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/34 z 28. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho

parlamentu a Rady 2014/92/EÚ (smernica PAD) so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štandardizovanú

terminológiu EÚ pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

zverejnila na svojich pobočkách ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk Dokumenty s informáciami o poplatkoch,

Slovník štandardizovaných termínov a ich definície ako aj aktualizované Všeobecné obchodné podmienky, Obchodné

podmienky pre vedenie účtov a pre poskytovanie platobných služieb fyzickým osobám, Podmienky pre vydávanie a 

používanie debetných platobných kariet – fyzické osoby a Obchodné podmienky pre službu elektronického bankovníctva

BKS Online Banking poskytovanú fyzickým osobám.

BKS Bank

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.09.2018 nadobúda účinnosť nový Sadzobník poplatkov pre privátnych 

klientov v súlade s Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/32 z 28. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ so zreteľom na regulačné technické predpisy

pre štandardizovanú terminológiu Únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet.

Nový sadzobník je Vám k dispozícii na pobočkách BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk.

BKS Bank

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

na našom webovom sídle www.bksbank.sk v časti Ochrana osobných údajov ako aj na našich pobočkách

sú Vám k dispozícii podrobné informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

BKS Bank

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 13. januára 2018 je elektronické bankovníctvo BKS Online Banking

v režime ONLINE iba počas bankových pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Mimo tohto času pracuje BKS Online Banking v režime OFFLINE.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

BKS Bank

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.10.2017 nadobúda účinnosť nový Sadzobník poplatkov pre

firemných klientov. Nový sadzobník je Vám k dispozícii na pobočkách BKS Bank AG, pobočka

zahraničnej banky v SR ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk.

BKS Bank

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

vzhľadom na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015, 

ktorým sa ustanovuje uvádzanie údajov sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov,

Vás chceme informovať, že odo dňa 26.06.2017 je potrebné v SEPA úhradách uvádzať

IBAN platiteľa, názov účtu platiteľa, IBAN príjemcu a názov účtu príjemcu úhrady a v

cezhraničných úhradách IBAN platiteľa, názov účtu platiteľa, IBAN príjemcu, názov účtu príjemcu

úhrady a SWIFT banky príjemcu  - BIC kód.

BKS Bank

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.01.2017 nadobúdajú účinnosť nové  OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU

BKS ONLINE BANKING POSKYTOVANÚ FYZICKÝM OSOBÁM a OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU

BKS ONLINE BANKING POSKYTOVANÚ FIREMNÝM KLIENTOM.

Momentálne platné ako i nové Obchodné podmienky pre službu BKS Online Banking sú Vám k dispozícii na

pobočkách BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk

v sekcii Sadzobník poplatkov /OP.

BKS Bank

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dňa 01.03.2016 boli zverejnené Všeobecné obchodné podmienky BKS Bank AG, pobočky zahraničnej banky v SR,

ktoré nadobudnú účinnosť od 01.05.2016. Znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete

na stránke: http://www.bksbank.sk ako aj na obchodných miestach BKS Bank AG.

BKS Bank

________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

z bezpečnostných dôvodov nebude od 30.11.2015 možné spustiť BKS Online Banking, ak Váš internetový prehliadač nepodporuje protokol TLS 1.2.

Ak sa nemôžete prihlásiť do BKS Online Bankingu, nainštalujte si prosím poslednú verziu Vášho prehliadača (Internet Explorer, Firefox, Google Chrom,

Opera, Safari, a pod.). Ak používate Internet Explorer (pod Windows Vista alebo Windows XP) alebo Safari pod Apple s operačným systémom vo verzii

nižšej ako Verzia OS X 10.9, nainštalujte si prosím nový operačný systém alebo jeden z vyššie menovaných prehliadačov. Ďalšie podrobnosti nájdete

v sekcii „Bezpečnosť“.

BKS Bank

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

vzhľadom na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky

na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009, Vás chceme informovať, že odo dňa 02.04.2012 došlo

k zmenám v účtovaní poplatkov v súvislosti s cezhraničnými platbami vo výške viac ako 50.000,- EUR. Vo väzbe na uvedené BKS Bank AG

prijala opatrenie, ktorým sa uplatňuje jednotný poplatok pri všetkých cezhraničných platbách, kde prevod je v mene EUR v rámci EU alebo

EHP bez konverzie, kde účet príjemcu je v tvare IBAN, banka príjemcu je v swiftovom tvare BIC a poplatková inštrukcia je SHA.

BKS Bank

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

ak by ste pri používaní Vášho BKS Online Banking-u boli na nezvyčajnom mieste vyzvaní k zadaniu bezpečnostného kódu

alebo k zmene PIN-kódu, v žiadnom prípade nenasledujte uvedenú výzvu!! V tomto prípade môže byť Váš PC napadnutý

vírusom/ tzv. trójskym koňom. Upovedomte prosím ihneď v tomto prípade náš klientský servis pre BKS-Online Banking

(onlinebanking@bksbank.sk) a v žiadnom prípade nezadávajte Váš bezpečnostný kód. Bezpečnostný kód slúži výlučne

na verifikáciu samostatne Vami zadaných prevodných príkazov.

BKS Bank