quad_k.gif Language: DE 
Logo BKS Bank
 
 
L O G I N
Klientské číslo
PIN
 
POZOR! Dovoľujeme si Vás informovať, že z technických príčin bude denne od 02:00 hod. do 03:00 hod. BKS Online Banking nedostupný.
 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 13. januára 2018 bude BKS Online Banking v režime ONLINE

iba počas bankových pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod. Mimo tohto času bude

BKS Online Banking pracovať v režime OFFLINE.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

BKS Bank

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.10.2017 nadobúda účinnosť nový Sadzobník poplatkov pre

firemných klientov. Nový sadzobník je Vám k dispozícii na pobočkách BKS Bank AG, pobočka

zahraničnej banky v SR ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk.

BKS Bank

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

vzhľadom na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847

z 20. mája 2015,  ktorým sa ustanovuje uvádzanie údajov sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov,

Vás chceme informovať, že odo dňa 26.06.2017 je potrebné v prevodoch (platbách) uvádzať nasledovné údaje:

 

    Prevody finančných prostriedkov v rámci Únie (SEPA platby, SEPA inkasá, urgentné platby ):

 

 • IBAN a názov účtu platiteľa,

 • IBAN a názov účtu príjemcu platby

   

  Prevody finančných prostriedkov mimo  Únie (cezhraničné platby , cezhraničné urgentné platby):

   

 • IBAN a názov účtu platiteľa,

 • IBAN a názov účtu príjemcu platby (v prípade privátneho klienta jeho plné meno a priezvisko a v 

  prípade firmy jej plný názov)

 • SWIFT banky príjemcu  - BIC kód (povinnosť klienta uvádzať BIC kód v každej cezhraničnej platbe)

 

BKS Bank

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.07.2017 nadobúdajú účinnosť nové Sadzobníky poplatkov pre privátnych a

pre firemných klientov. Nové sadzobníky sú Vám k dispozícii na pobočkách BKS Bank AG, pobočka zahraničnej

banky v SR ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk.

BKS Bank

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.01.2017 nadobúdajú účinnosť nové  OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU

BKS ONLINE BANKING POSKYTOVANÚ FYZICKÝM OSOBÁM a OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU

BKS ONLINE BANKING POSKYTOVANÚ FIREMNÝM KLIENTOM.

Momentálne platné ako i nové Obchodné podmienky pre službu BKS Online Banking sú Vám k dispozícii na

pobočkách BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR ako aj na internetovej stránke www.bksbank.sk

v sekcii Sadzobník poplatkov /OP.

BKS Bank

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

dňa 01.03.2016 boli zverejnené Všeobecné obchodné podmienky BKS Bank AG, pobočky zahraničnej banky v SR,

ktoré nadobudnú účinnosť od 01.05.2016. Znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete

na stránke: http://www.bksbank.sk ako aj na obchodných miestach BKS Bank AG.

BKS Bank

________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIPRAVOVANÉ ZMENY k 01.02.2016 pre SEPA platby a SEPA inkasá:

Zmeny pre fyzické osoby

 • Zrušenie zadávania BBANu – súčasného formátu čísla účtu pri SEPA platbách.

 • Číslo účtu bude možné zadať len v tvare IBAN. Nekorektne zadanie čísla účtu bude viesť k odmietnutiu platby bankou.

 • BIC – swiftový kód banky príjemcu nebude banka od klientov vyžadovať.

 • Banka umožní používať ako pomôcku IBAN kalkulačku priamo v platbe (jednorázovej, hromadnej, periodickej), avšak uvedená kalkulačka bude                                                              bude mať výlučne informatívny charakter - klient je zodpovedný pri podpise platby za uvedenie správneho čísla účtu príjemcu v tvare IBAN. Banka                                                                 Banka nezodpovedá za reklamácie k platbám v prípade nekorektne zadaného čísla účtu príjemcu v tvare IBAN zo strany klienta.

 • Fungovanie Sepa inkás a platobných kariet zostane nezmenené.

Zmeny pre firemných klientov

 • Výpisy účtov budú dostupné buď vo formáte MT940 alebo v XML formáte (podľa výberu klienta).

 • Firemní klienti budú povinní komunikovať čísla účtu len vo formáte IBAN.

 • Firemní klienti budú povinní zasielať súbory výlučne vo formáte XML, zasielanie súborov v tvare SKI už nebude od 01.02.2016 viac možné.

        BKS Bank

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

z bezpečnostných dôvodov nebude od 30.11.2015 možné spustiť BKS Online Banking, ak Váš internetový prehliadač nepodporuje protokol TLS 1.2.

Ak sa nemôžete prihlásiť do BKS Online Bankingu, nainštalujte si prosím poslednú verziu Vášho prehliadača (Internet Explorer, Firefox, Google Chrom,

Opera, Safari, a pod.). Ak používate Internet Explorer (pod Windows Vista alebo Windows XP) alebo Safari pod Apple s operačným systémom vo verzii

nižšej ako Verzia OS X 10.9, nainštalujte si prosím nový operačný systém alebo jeden z vyššie menovaných prehliadačov. Ďalšie podrobnosti nájdete

v sekcii „Bezpečnosť“.

BKS Bank

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

vzhľadom na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky

na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009, Vás chceme informovať, že odo dňa 02.04.2012 došlo

k zmenám v účtovaní poplatkov v súvislosti s cezhraničnými platbami vo výške viac ako 50.000,- EUR. Vo väzbe na uvedené BKS Bank AG

prijala opatrenie, ktorým sa uplatňuje jednotný poplatok pri všetkých cezhraničných platbách, kde prevod je v mene EUR v rámci EU alebo

EHP bez konverzie, kde účet príjemcu je v tvare IBAN, banka príjemcu je v swiftovom tvare BIC a poplatková inštrukcia je SHA.

BKS Bank

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážený klient,

ak by ste pri používaní Vášho BKS Online Banking-u boli na nezvyčajnom mieste vyzvaní k zadaniu bezpečnostného kódu

alebo k zmene PIN-kódu, v žiadnom prípade nenasledujte uvedenú výzvu!! V tomto prípade môže byť Váš PC napadnutý

vírusom/ tzv. trójskym koňom. Upovedomte prosím ihneď v tomto prípade náš klientský servis pre BKS-Online Banking

(onlinebanking@bksbank.sk) a v žiadnom prípade nezadávajte Váš bezpečnostný kód. Bezpečnostný kód slúži výlučne

na verifikáciu samostatne Vami zadaných prevodných príkazov.

BKS Bank